Juhtkomisjon

Juhtkomisjoni koosolek 17. septembril 2015

Osalejad: Kalle Vister, Maido Ruusmann, Aleksander Zemskov, Enn Mihailov, Rene Rahnu, Aivar Uibu, Ave Visor, Tarmo Tamm,  Rivo Noorkõiv, Egon Ilisson.

Püüti leida vastused, kuidas lahti saada ühinemishirmudest, mis eelmisel korral kaardistati.

 • Elanike arvu koondumine keskustesse, väikekülade hääbumine.
 • Ääremaastumine, rahalised ressursid jäävad kinni keskusesse, väikekülad saavad vähem investeeringuid.
 • Tänased KOV investeeringute prioriteedid võivad muutuda, need jäävad tagaplaanile ja investeeringud tegemata.
 • Teenused ja nende osutajad koonduvad, teenuste kättesaadavus halveneb. Mis saab Tõrvas gümnaasiumiharidusest?
 • Ühinemisleping on neli aastat, peale seda tänaste vallapiirides paikkondlikke huve raske kaitsta.
 • Paikkondlike huvide esindatuse tagamine volikogus, inimesed pole huvitatud poliitikas osalema väikestes kohtades. 
 • Ühistransport läheb kehvemaks, piirkondade kättesaadavus halveneb.
 • Töökohad kaovad, ettevõtjatega tegeletakse kohtadel vähem.
 • Esmatasandi arstiabi (perearstid) lähevad keskusse, kohtadel olukord halveneb.
 • Mis saab maakondlikust omavalitsusliidust?

Omavalitsusjuhtide poolt välja käidud arvamused, kas hirmud on ikka tegelikult olemas ja kuidas neid vältida, koondatakse kokku ja avalikustatakse.

Alustati ühinemislepingu koostamisega.

 • Ühinemine saab toimuma pärast  2017.a kohalike omavalitsuste valimisi.
 • Ühinemise eesmärgiks on hästi toimiv sotsaailselt, majanduslikult, kultuuriliselt ühtne piirkond, kus elanikele oleks tagatud kvaliteetsed teenused ja enam esindus- ja osalusdemokraatiat läbi kompententsema juhtimise ehk teisisõnu omavalitsus, kus inimestel oleks hea elada.
 • Uue valla nimi on veel lahtine, seda teemat arutatakse edaspidi.
 • Keskuseks saab Tõrva linn, omavalitsusorganite ja ametiasutuse asukohaks Kevade tn 1. Teeninduspunktid luuakse Hummulisse ja Riidajasse.
 • Valla sümboolika kinnitab uus volikogu pärast ühinemist. 
 • Kõik õigusaktid, arengukavad, eelarvestrateegiad, üldplaneeringud kehtivad kuni uute ühiste dokumentide vastuvõtmiseni.
 • Kui võetakse uusi varalisi kohustusi ajal  ühinemisotsusest (planeeritud kevad 2016) kuni ühinemiseni (sügis 2017), siis tuleb teisi osapooli informeerida.
 • Ühinenud omavalitsuse volikogus on 21 volikogu liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas.

Edasi jätkub ühinemislepingu koostamine valdkonniti, mida arutatakse esmalt teemakomisjonides ja seejärel juhtkomisjonis. Kokku lepiti teemad ja vastutajad.

 1. Haridus - koolivõrk, õpetajad, lasteiaiad, koolid, põhiharidus, gümnaasiumiharidus, huviharidus, noorsootöö. Vastutaja Kalle Vister.
 2. Sotsiaal - sotsiaalteenused, toetused, kättesaadavuse tagamine, standardid, päevakeskused, hooldekodud. Vastutaja Tarmo Tamm.
 3. Kultuur - rahvamajad, raamatukogud, vaba aeg, sport. Vastutaja Rene Rahnu.
 4. Kommunaalmajandus - vee-ettevõtted, haljastus, jäätmekäitlus, ühistransport. Vastutaja Maido Ruusmann.
 5. Juhtimine

Teemakomisjonid kujundavad oma seisukohad oktoobris, juhtkomisjon tuleb uuesti kokku 5. novembril Põdrala vallas.

 

 

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee