Helme Kihelkonnaleht

Sotsiaalteenused

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvaabi.

Kõrvalabi vajadust hinnatakse ja täpsustatakse iga isiku puhul eraldi.

Tugiisikuteenuse eesmärgiks on: 
1) koostöös perega, teenuse osutaja ning sotsiaalametniku vahel teenuse vajaduse hindamine ja selle tulemustest lähtuvalt teenuse korraldamine;
2) pere abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga;
3) lapse õppetöös toetamine ja last arendavate tegevuste läbiviimise toetamine haridusasutustes;
4) pere juhendamine, motiveerimine, julgustamine igapäevaelus konkreetsete tegevuste või toimingute tegemiseks, toimetulekuoskuste õppimiseks;
5) laste turvalisuse jälgimine peres.

Tugiisikuteenuse saajad on:
1) lastega pered, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime parandamiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
2) lastega pered, kus vanemate intellektipuude või sotsiaalse mahajäämuse tõttu puuduvad vanematel teadmised ja oskused lapse eest hoolitsemiseks ja lapse arengu toetamiseks;
3) lapsevanemad, eestkostja ja perekonnas hooldaja, kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
4) isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendavad nende toimetulekut;
5) isikud, kes vajavad abi kinnipidamiskohast vabanemise järel;
6) lapsed, kes vajavad abi seoses eestkostel olemisega ning eestkoste lõppedes iseseisvalt elama asumisel;
7) lapsed, kes erivajadustest tingituna (raske ja sügava puudega) vajavad personaalset abistamist lasteaias või koolis.

Tugiisikuteenuse taotlemine ja osutamine
Ettepaneku tugiisikuteenuse osutamiseks esitab omavalitsuse sotsiaalametnik, haridus- või meditsiinivaldkonna töötaja.
Tugiisikuteenust osutatakse teenusesaaja igapäevases elukeskkonnas või väljaspool kodu.
Tugiisikuteenuse korraldamist koordineerib sotsiaalnõunik.
Tugiisikuteenuse osutamisel sõlmitakse vajadusel leping teenuse saaja, teenuse osutaja ja vallavalitsuse vahel (nt. haridusasutus, teenuse saaja ja vald).
Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel sotsiaalnõuniku ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

Tugiisikuteenuse finantseerimine
Tugiisikuteenus on teenuse saajale üldjuhul tasuta.
Teenuse osutamise kulud kaetakse valla eelarvest või riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi arvelt.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee