Helme Kihelkonnaleht

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

Vältimatu sotsiaalabi ehk kriisitoetus

Vältimatu sotsiaalabi ehk kriisitoetus on sotsiaaltoetus, mille abil võimaldatakse vähekindlustatud ja ajutiselt majanduslikes raskustes isikule/perele hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu isikule või perele:
 1) kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Helme vald;
 2) kes elab tegelikult Helme vallas, kuid kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole registreeritud Helme valda, abi andmine kooskõlastatakse isiku/perekonna elukohajärgse valla- või linnavalitsusega;
 3) kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;
 4) kes on välismaalane ja kes abi vajamise ajal asub ajutiselt Helme valla haldusterritooriumil.

Vältimatu sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni abivajaja ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

Vältimatu abi andmise otsustab vallavanem sotsiaalametniku ettepanekul.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee