Uudised ja teated

Vallavolikogu istungil

10. november 2015

Helme Vallavolikogu novembri kuu istungil arutati ja otsustati:

  • kuulati ülevaadet sotsiaalkomisjoni tööst;
  • kuulati ülevaadet revisjonikomisjoni tööst;
  • haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Liivi Arro andis ülevaate eesseisvatest üritustest;
  • võeti vastu 2015.a 2. lisaeelarve kogumahus 87 470 eurot;
  • kinnitati kalmistute andmekogu põhimäärus;
  • otsustati sisse viia muudatused maamaksuvabastust reguleerivas määruses. Täiendavat maamaksuvabastust (lisaks seadusega ette nähtud kodualuse maa maksuvabastusele) on võimalik taotleda riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajal või isikul, kellel on töövõimetusseaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas alevikus ning Helme valla üldplaneeringuga või Valga maakonna üldplaneeringuga tiheasustusalaks määratud alal kuni 0,1 ha ulatuses;
  • otsustati sisse viia muudatus Helme Vallavolikogu 28.05.2014.a otsuses nr 15, millega taotleti valla omandisse Kalme küla korterelamute aiamaa. Mõõdistamise käigus muutus maaüksuse pindala.
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee