Uudised ja teated

Mulgimaa kultuuriprogramm 2014-2017

29. detsember 2014

Mulgimaa kultuuriprogrammi taotlusvoor on avatud 15.12.2014 - 15.01.2015. 

„Mulgimaa kultuuriprogramm 2014-2017" põhineb endisel riiklikul programmil „Lõunaeesti keel ja kultuur 2000-2009" ja on jätkuks programmile „Mulgimaa kultuuriprogramm 2010-2013". 

Mulgimaa kultuuriprogrammi 2014-2017 üldeesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Mulgimaale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, mis on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised.

Programmi abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Mulgimaad. Kultuuriprogrammi üldeesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu. 

Programm toetab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni eesmärkide täitmist, mis võeti vastu 2003. aastal, et hoida ja väärtustada ainelise kultuuri kõrval ka elavat pärandit. Eesti ühines konventsiooniga 2006. aastal. 

Allikas: www.rahvakultuur.ee
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee