Uudised ja teated

Jääle mineku keelamine

18. veebruar 2014

Maavanema korraldusega on alates 18. veebruarist keelatud sõidkitel jääle minek  avalikel  ja avalikult kasutatavatel  veekogudel. 

MAAVANEMA KORRALDUS 17.02.2014 nr 1-1/2014/61 
 
Jääle mineku keelamine 
 
Veeseaduse paragrahvi 5 lõike 2 punkti 2 ja paragrahvi 18 lõike 5 punkti 5 ja paragrahvi 18 
lõike 6 ning avaliku teabes seaduse paragrahvi 28 lõike 1 punkti 7 ja paragrahvi 29 lõike 1 
alusel ning arvestades järsku ilma soojenemist ning ilmastikutingimustega seonduvat jääkatte 
nõrgenemist ning kalurite esindajatelt saadud infot 
 
1. Keelan ohutuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite vältimiseks avalikele ja avalikult 
kasutatavatele veekogudele, sealhulgas Võrtsjärve Valga maakonna territooriumile jääva osa 
jääle mineku B-kategooria ja kõrgema kategooria sõidukitel alates 18. veebruarist 2014 
kuni jää sulamiseni. 
 
2. Erandina ei laiene keeld kutselistele kaluritele, et tagada võrkude väljatoomine. 
 
3. Kantseleil avaldada korraldus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja maavalitsuse 
veebilehel. 
 
4. Korralduse peale võib halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitada kaebuse 
Tartu Halduskohtule 30 päeva jooksul korralduse jõustumisest arvates. 
 
Margus Lepik 

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee