Uudised ja teated

Koos loome turvalisema Eesti

04. detsember 2013

Politseitegevusse vabatahtlike kaasamise eesmärk on anda aktiivsetele ja turvatunnet tähtsaks pidavatele kodanikele võimaluse aidata kaasa turvalisema elukeskkonna rajamisele ning abi kiiremale jõudmisele abivajajani. 

Vabatahtlikke kaasatakse ühiskonna turvalisuse tõstmisel vastavalt nende võimetele ja oskustele. Ei ole valesid inimesi, vaid on valed ülesanded ja ootused. Näeme, et vabatahtlikuna osalevad politseitegevuses erinevate elualade inimesed üle Eesti. Koostöös riigi ja vabatahtlikega moodustub riiki hõlmav võrgustik, mis suudab tagada esmatasandi ennetuse ja kiire reageerimise.

 

Sõnumid abipolitseinikule

Vabatahtlik politseitegevus on erinevaid väärtusi kandev ja mõeldud eelkõige vabatahtliku enda ja tema lähedaste jaoks. Abipolitseinikul on võimalik kaasa lüüa avaliku korra ja liiklusjärelevalve tagamisel, tehes seda vahetult reageerides või jagades teadmisi koolitajana või ennetustegevuses. Võimalus on oma oskustega kaasa lüüa ka politseiülesannete välistes tegevustes (kommunikatsioon, projektid jne). Oodatud on kõikvõimalik kodanikualgatus, mis teenib turvalisuse eesmärki.

Politsei vabatahtlik on kogukonna turvalisuse alustala, riiklikul ja kogukondlikul tasemel tunnustatud ning väärtustatud.

 

Vabatahtlik politseitegevusse on oodatud ka abipolitseiniku staatuse väliselt. Näiteks oodatud on inimesed, kellel on oskused ja tahe osaleda ennetusprojektides, pääste- või otsingutegevuses.

Vabatahtlikuna politseis kaasalöömise võimaluste kohta saab infot Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt, veebikeskkonnast www.abipolitseinik.ee  ja vabatahtlike kaasamise koordineerijatelt.

 

Vabatahtlikuna tegutsedes on võimalik

 • end teostada
 • pakkuda turvatunnet ja reageerida sündmustele. Politseiressurss on piiratud ning seda ei ole kunagi piisavalt. Erinevate uuringute tulemusel peetakse turvatunde tõstmisel oluliseks vormiriietuses isikute asumist piirkonnas. Abipolitseinike osa selle täitmisel on eriti oluline. Hajaasustusega piirkondades paiknevad sageli politseiüksused kümneid kilomeetreid eemal, mistõttu on politsei reageerimise korral abi saabumine aeganõudev. Seega on võimalus tõsta reageerimise kiirust. Vabatahtlike panus on seetõttu eriti oluline, kuna kohalikke olusid ning elanikke tundes on nad oluliseks lüliks kogukonna ja politsei vahel;
 • täiendavalt (põhi)tööle või kutsealale võimalik rakendada oma oskusi eri liiki politseiülesannetes (avaliku korra ja liiklusjärelevalve tagamisel, pääste- ja otsingutöödel vmt); 
 • vabatahtlik tegevus loob sotsiaalset kapitali, mis on eeliseks ka tööturul. Tööandjad hindavad lojaalsust, tahte- ja algatusvõimet, meeskonnatöö kogemust, füüsilise- ja eriettevalmistuse läbimist;
 • võimalus end kriitilistes situatsioonides proovile panna;
 • saavutada väljapaistva kogukonnaliikmena tunnustus ja olla teistele eeskujuks. Lisaks kogukondlikule tunnustusele tänab Politsei- ja Piirivalveamet iga-aastaselt parimaid ja kauaaegseid vabatahtlikke.
 • end harida ning arendada
 • Politsei- ja Piirivalveameti poolt tagatakse vabatahtlikele seadusest tulenevad koolitused, mille käigus omandatakse politseitegevuses osalemiseks vajalikud teadmised. Lisaks on võimalus osaleda ka muudel motivatsioonikoolitustel, mis on rakendatavad kutsealal või tavaelus. Juurdeõpitu kaudu avarduvad ka töövõimalused.
 • teisi harida ning omandatud oskusi ja teadmisi edasi anda
 • koolitades ja juhendades oma pere– ja kogukonna liikmeid suurendab vabatahtlik üldist turvalisust;
 • koolitades lapsi ja noori panustatakse järgmise põlvkonna käitumise kujunemisse.
 • kuuluda organisatsiooni
 • võttes osa tegevusest on võimalik tutvuda paljude inimestega ning nende ametialaste tegemistega;
 • võttes osa kohalikest sündmustest. Organisatsioon kaasab vabatahtlikke kohalikel vaba- ja spordiüritustel osalema. Tegevusi ja osalemisvõimalusi on loodud vabatahtlike pereliikmetele. 2012. aastast korraldab Politsei- ja Piirivalveamet abipolitseinike üleriigilist kutsemeisterlikkuse võistlust, kus vabatahtlikud saavad omavahel mõõtu võtta ja selgitada välja parimatest parimad;
 • võimalus kasutada organisatsiooni spordiruume ja muid rajatisi. 

 

 

 

Sõnumid kohalikule omavalitsusele

Turvaline elukeskkond on kaasaegses riigis kujunenud pea iseenesest mõistetavaks, kuid mitte alati kergesti teostatavaks. Kindlustunde loomiseks saab kohalik omavalitsus osaledes ja kaasa aidates palju panustada, et lisaks riiklike teenuste tarbimisele toetada omaalgatusi vastavalt konkreetse piirkonna eripäradele ja võimalustele.

KOV saab toetada vabatahtlikke politseitegevuses osalemisega kaasnevate kulude hüvitamisel, materiaalse ja moraalse toetusega. Lisavõimalusi loob ka koostöö omavalitsuste vahel (OVL).

Vabatahtlikud tõstavad KOV usaldusväärsust kohalike elanike ja ettevõtjate silmis ning nende turvatunnet.

Kuna vabatahtlike põhitööde tegevusala on mitmekülgne loob see võimalusi muude ühisosade leidmisel, mille alusel koostööd tihendada. 

 

Vabatahtlike toetamine pakub omavalitsusele:

 • võimalust muuta kohalik elukeskkond turvalisemaks
 • eesmärgiks on kogukonna turvatunde tõus;
 • abi jõudmine abivajajani võtab vähem aega, kui see saabub lähiümbrusest;
 • seaduslikku ja headest tavadest lähtuvat käitumist väärtustavad vabatahtlikud kannavad hoiakuid edasi teistele kogukonna liikmetele;
 • erinevaid ameteid põhitöös kandvad vabatahtlikud loovad täiendavaid koostöövõimalusi jpm.
 • meelitada piirkonda ettevõtjaid
 • ettevõtjate otsus tuua piirkonda oma äritegevus on kindlam, kui on tagatud nende vara turvalisus ning teadmine, et vajadusel jõuab abi kiiresti kohale.
 • vabatahtlikud on väärtuslik ressurss, keda laiemalt kaasata
 • vabatahtlikke on võimalik kaasata kohaliku korrakaitsepoliitika kujundamisse. Teenuste kättesaadavuse parendamiseks on võimalik luua ühtsed turvapunktid (vabatahtlik pääste, abipolitsei, perearst, kaitseliit jms).

 

Sõnumid ettevõtjale

Vabatahtlik, osaledes avaliku korra ja turvalisuse loomisel kaitseb ka ettevõtja huve. Seetõttu on oluline tööandja soov vabatahtlikule politseitegevuses osalemiseks kaasa aidata. Tööandja saab toetada vabatahtlikke näiteks võimaldades paindlikku töösuhet, mille alusel saab vabatahtlik politseitegevuses osaleda ja sündmustele reageerida. Rentides ruume ja tehnikat ning pakkudes tugiteenuseid tasuta või soodustingimustel. Vähem oluline pole ka abipolitseinikena tegutsevate töötajate tunnustamine. Abipolitseinike väljaõpe on mitmekülgne, mis tuleb kasuks ka tööandjale.

Vabatahtlik ettevõttes tõstab kõigi töötajate turvalisust ja vähendab ettevõtja kulusid. Vabatahtlikke väärtustav ettevõtte on soositud tööandja, koostööpartner ja kogukonna elu edendaja.

Vabatahtlike toetamine on ettevõtjale kasulik:

 • pälvides oma ettevõttele positiivset tähelepanu
 • ettevõtja, kes on sotsiaalset vastutusvõimet omav, pälvib avalikkuse ja kogukonna tunnustuse, kuna ärihuvide kõrvalt antakse panus ka üldise heaolu nimel;
 • riik tunnustab ettevõtteid, kes on toetanud vabatahtlikke päästjaid, vabatahtlikke merepäästjaid ja abipolitseinikke. Siseministri poolt üleantava tunnustuse peamiseks materiaalseks osaks on kotkasümboolika, mida tunnustuse saanud ettevõte saab kasutada oma visuaalse identiteedi osana.
 • suurendades ettevõtte atraktiivsust tööandjana ja koostööpartnerina
 • toetades ja tunnustades oma töötajate tegutsemist vabatahtlikena, toetavad äriettevõtted ühtlasi töötajate arengut ning suurendavad nende motivatsiooni oma ettevõttes töötamiseks. Vabatahtlikud on kogukonnas aktiivsed, tunnustatud ja väärtustatud isikud ning tööandjale usaldusväärsed;
 • usaldusväärne maine aitab kaasa ettevõtluse järjepidevuse tekkele ja klientuuri kasvatamisele;
 • uute tutvuste läbi on võimalik luua ärikontakte, samuti leida täiendavat personali ning tugevdada organisatsiooni sisest ühtsustunnet.

Kuidas liituda

Kui Sa soovid astuda abipolitseinikuks, siis võta ühendust oma piirkonna kontaktisikuga.

Abipolitseinikuks võib nimetada 18-aastaseks saanud vähemalt keskharidusega Eesti kodaniku, kes valdab eesti keelt politseiametnikele ettenähtud keeleoskustasemel ning vastab abipolitseiniku kutsesobivuse nõuetele.

Abipolitseinikuks võetakse isik:

 • kes on teovõimeline;
 • keda ei ole karistatud tahtlikult toimepandud esimese astme kuriteo eest;
 • kellel ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
 • kes ei ole kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav;
 • kellelt ei ole jõustunud kohtuotsusega ära võetud politseiametniku ametikohal töötamise õigust;
 • kes ei ole sõltuvuses alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine kasutamisest või kes ei ole psüühikahäirega, raskekujulise isiksuse- või käitumishäirega;
 • kes ei ole sellise tervisehäirega, mis takistab tal abipolitseiniku ülesannete täitmist;
 • kes oma käitumise poolest sobib abipolitseiniku ülesandeid täitma ning kelle käitumine või eluviis ei ohusta tema enda ega teise isiku turvalisust.

 

Kui tunned, et sinus on piisavalt eneseteostuse tahet midagi kogukonna ja ühiskonna hüvanguks teha, siis on õige koht sinu jaoks abipolitseinike rühma ridades!

Kui selline soov on olemas, siis andke sellest teada Valga politseijaoskonda abipolitseinike koordinaatorile politseileitnant Robert Kõvask´ile e-posti teel robert.kovask@politsei.ee või telefonil 5167096 või Tõrva konstaablijaoskonna piirkonnavanemale Aleksander Zemskov´ile e-post aleksander.zemskov@politsei.ee või telefonil 53307181.

Ootame kõiki aktiivseid kodanikke ühinema abipolitseinike  rühmaga, et tagada oma piirkonna turvalisust.  

 

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee