Uudised ja teated

Vallavalitsuse istungil

21. märts 2013

Eile, 20. märtsil, toimunud vallavalitsuse istungil:

 • otsustati sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks  Pargi 2 kinnistul  Patküla külas;
 • väljastati projekteerimistingimused Tõrva biotiikide likvideerimiseks;
 • otsustati väljastada kasutusluba Haava talu elektriliitumise väljaehitamiseks;
 • otsustati väljastada kasutusluba Elioni valguskaablile Taageperas;
 • otsustati väljastada lammutusluba Helme alevikus Kooli tn 2 asuva hoone lammutamiseks (end ühiselamu nr 1);
 • otsustati 8 kinnistu omaniku vabastamine korraldatud jäätmeveost. Mitmele inimesele on probleeme tekitanud korraldatud jäätmeveo uus kord, mille alusel tiheasutusalal on korraldatud jäätmeveo minimaalseks sageduseks 1 kord kuus. Vallavalitsus on seisukohal, et kui jäätmeid nii palju  ei teki, oleks mõistlik sõlmida ühine leping naabritega;
 • nõustuti Partnerluskogu taotlusega eraldada  ca 20 msuurune maa-ala Barclay de Tolly mausoleumi juurde National Geographicu kollase akna paigaldamiseks;
 • kuulati ehitus- ja majandusnõunik Andres Jursi informatsiooni Uusranna kinnistu detailplaneeringu koostamisega seoses;
 • otsustati kahe inimese suunamine Taageperas asuvasse hooldekodusse valla eelarvest finantseeritavale kohale;
 • kinnitati volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekud ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmiseks 8-le inimesele kokku summas 647 eurot;
 • määrati hooldaja ühele puudega inimesele;
 • räägiti probleemidest matuseteenuse osutamisel. Koguduse nõukogu liige Lembit Mäesalu andis informatsiooni nõukogu plaanidest;
 • kinnitati koolide ja lasteaedade kohamaksud 2013. aastaks: Ala koolis on koolis kohamaks 73 eurot/kuus, õpilaskodus 255  eurot/kuus, lasteaias 210 eurot/kuus. Ritsu lasteaed-algkooli kooli kohamaks on 73 eurot/kuus, lasteaias 215 eurot/kuus;
 • vallavanem rääkis Viljandi Partnerluskogu ettepanekust liitumiseks. Küsimus on planeeritud arutusele võtta aprillikuu volikogu istungil;
 • otsustati ühe eluruumis kasutusse andmine üürilepingu alusel;
 • valitsemiseks mittevajalikuks tunnistati 2 korteriomandit ja Kooli tn 3 asuv kinnistu Helme alevikus. Tehakse volikogule ettepanek need enampakkumise teel võõrandada;
 • järelmaksuga korteriomandite müümisel on tekkinud ka mõned võlglased. Otsustati lubada kahega neist sõlmida kokkulepe maksegraafiku muutmiseks.

 

 

Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee