Uudised ja teated

Vallavalitsuse istungil

15. veebruar 2013

14. veebruaril toimunud vallavalitsuse istungil arutati ja otsustati:

 • pikendada ühe perekonna sotsiaaleluruumi kasutamise tähtaega ühe aasta võrra;
 • isikule, kes soovis keskküttega üüripinda vahetada ahiküttega pinna vastu, eraldati eluruum Kalme külas;
 • otsustati teha ettepanek OÜ-le  Helme Teenus lõpetada üürileping perega, kes pole üüritud eluruumi kasutanud heaperemehelikult;
 • otsustati ühe inimese suunamine Taageperas asuvasse hooldekodusse valla eelarvest finantseeritavale kohale;
 • otsustati kehtestada uued hinnad päevakeskustes osutatavatele teenustele: pesu pesemine hakkab maksma 1 € kord, pesu kuivatamine (Ala päevakeskuses) 1 € kord, duši või vanni kasutamine 1 € kord. Toimetulekutoetust saavatele peredele on pesupesemine ja kuivatamine 2 korda kuus tasuta  ja duši või vanni kasutamine 2 korda kuus igale pereliikmele tasuta. Arvestust peavad päevakeskuste töötajad;
 • kinnitati sotsiaalkomisjoni ettepanekud ühekordsete toetuste maksmiseks. Toetuse saajaid on 15, välja makstavate toetuste kogusumma 1065 €. Rahuldamata jäi 3 avaldust, ühe avalduse lahendamine lükati edasi;
 • otsustati seada isiklik kasutusõigus Helme valla kasuks Riigi Kinnisvara AS-le kuuluvale Helme Sanatoorse Internaatkooli kinnistule kindralmajor Aleksander Jaaksoni mälestusmärgile juurdepääsuks ja mälestusmärgi hooldamiseks;
 • otsustati seada sundvaldus Patküla külas asuvale Sepla kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks;
 • otsustati seada sundvaldus Patküla külas asuvale Pargi 1 kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks;
 • otsustati väljastada kirjalik nõusolek elumaja rekonstrueerimiseks Koorküla külas;
 • otsustati väljastada kirjalik nõusolek Ala puurkaev-pumpla rekonstrueerimiseks;
 • otsustati väljastada kirjalik nõusolek Linna küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimiseks; 
 • otsustati väljastada kirjalik nõusolek Helme raamatukogu ruumide väljaehitamiseks;
 • otsustati väljastada kasutusluba  Ravila alajaamale Taageperas;
 • korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetakse Arvo Viks, Tõnis Ilves ja Kristo Valge;
 • kuulati informatsiooni seoses kalmistumajanduse infosüsteemi Haudi rakendumisega Valgamaal;
 • otsustati eraldada 100 eurot Ritsu külaseltsile Linna küla suusasõidu korraldamise kuludeks;
 • otsustati suunata valla 2013.a eelarve projekt koos ettepanekutega 2. lugemisele. 
Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee