Uudised ja teated

Teade kogukondade esindajatele

12. detsember 2012

Ootame teid teisipäeval, 18. detsembril, kell 17.00 Ritsu sööklasse Helme valla kogukonnaesindajate koosolekule, et ühiselt aru pidada LEADER-meetmest toetuste taotlemise võimaluste üle.

2013. aastal on projektikonkursi „Väärt elukeskkond“ taotlemise tingimused muutunud!

Projektikonkurssi eesmärgiks strateegiast tulenevalt on:
  • Kohalike kogukondade paranenud koostöövõime ning suutlikkus parendada oma elukeskkonda, sh inimeste parem kaasatus arendustegevusse ja otsustusprotsessidesse.
  • Kvaliteetsem ja atraktiivsem elukeskkond ning paremini väärtustatud paikkonna eripära külades, alevikes, alevites ning väikelinnades.
  • Kohalike kogukondade vajadustele vastavate teenuste ühtlasem kättesaadavus kogukonna ressursside baasil.
  • Tegevuspiirkonna tugevam maine, millega on teadvustatud kultuurilist-ajaloolist tausta, looduslähedast elukeskkonda koos spordi- ning puhkamisvõimalustega.
2013. aastal on võrreldes eelnevatega muutunud see, et partnerluskogule esitatavad projektitaotlused lepitakse kokku omavalitsuspiirkonnas toimuval kogukonnaesindajate koosolekul. Üheskoos vaadatakse üle kogukondade vajadused ja otsustatakse ühiselt, mida nendest on sel aastal kõige otstarbekam lahendada LEADER-meetme projektitoetuse kaasabil. 
 
Koosoleku kokkukutsumise algatab Valgamaa Partnerluskogus antud omavalitsuspiirkonda esindav juhatuse liige http://www.valgaleader.ee/et/juhatus. 
 
Koosolekul oodatakse osalema esindajaid kõigist kogukondadest (piirkonnas tegutsevad MTÜ-d, seltsingud, küla poolt valitud ja aktsepteeritud külavanemad).
 
Koosolekul kokkulepitud projektiidee kohta koostatab taotleja projektitaotluse. Täpsemat infot konkursi tingimuste ja esitatavate dokumentide kohta saab Valgamaa Partnerluskogu koduleheküljelt http://www.valgaleader.ee/et/kogukond/vaart-elukeskkond. Teiste hulgas on nõutavateks dokumentideks ka koosoleku protokoll koos osalejate nimekirjaga. 
 
Taotlusvoor on avatud 14. märts 2013 - 04. aprill 2013.
 
Maksimaalne toetussumma ühe omavalitsuspiirkonna kohta on 13 159 €. 
 
Täpsem info:
Indrek Valner 
Helme valla omavalitsuspiirkonda esindav Valgamaa Partnerluskogu juhatuse liige
Tel. 5343 3591
 
Aili Keldo
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
kogukonnameetme koordinaator
Tel. 767 9537; 5373 5503
 
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee