Uudised ja teated

Volikogu istungil

22. juuni 2012

Juuni kuu volikogu istungil oli päevakorras kuus küsimust:

  • kuulati vallavanema informatsiooni valla üldisest olukorrast;
  • kinnitatai valla 2011.a  majandusaasta aruanne;
  • otsustati võtta vallale üle Pokardi vee- ja kanalisatsioonitrassid, joogiveepumpla ja reoveepuhasti seade. Ülevõtmise täpsemaid tingimusi välja töötama volitati vallavalitsus;
  • OÜ-le Helme Teenus otsustati üle anda neli veemajandusega seotud kinnistut Helme alevikus (Reovee ülepumpamisjaama, Puhastusseadmete, Kooli tn 22 ja Kooli tn 8). Samuti Ala reoveesüsteem, Ritsu veevraustus ja Helme survetorustik;
  • ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste maa  munitsipaalomandisse taorlemise eesmärgil otsustati võtta OÜ-lt Helme Teenus üle 10 ehitist;
  • otsustati taotleda valla munitsipaalomandisse 13 maaüksust (ühisveevärgi ja - kanalistasiooni ehitiste alune ja teenindamiseks vajalik maa).

 

Autor: Tiina Õunpuu, vallasekretär
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee